Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2154 TCHQ/KTTT
V/v XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Đ/c Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để có cơ sở báo cáo Bộ xử lý đối với kiến nghị của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được Bộ Thương mại cho phép XNK tại chỗ trước ngày 30 tháng 12 năm 2000 (ngày Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Thương mại có hiệu lực), Tổng cục yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo một số nội dung sau về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 20 tháng 5 năm 2004:

1. Số lượng các doanh nghiệp được Bộ Thương mại cho phép XNK tại chỗ trước ngày 30 tháng 12 năm 2000 đăng ký làm thủ tục Hải quan tại địa phương có thực hiện mở tờ khai XNK (trường hợp không mở tờ khai XNK tại chỗ báo cáo cụ thể nguyên nhân, lý do...)

2. Số thuế nhập khẩu đã nộp của số nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu mà các doanh nghiệp trên đã nộp tương ứng với số đã mở tờ khai theo loại hình xuất khẩu tại chỗ.

3. Số thuế nhập khẩu đã nộp khi doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ.

4. Việc tính, thu nộp thuế của các doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ trước ngày 30 tháng 12 năm 2000.

(Có mẫu báo cáo đính kèm)

Tổng cục Hải quan thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện, báo cáo theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH XNK TẠI CHỖ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN
TRƯỚC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2000.

Tên tiêu thức

Số lượng

Số thuế nhập khẩu của nguyên, vật liệu đã nộp tương ứng với sản xuất xuất khẩu tại chỗ

Số thuế nhập khẩu đã nộp khi NK tại chỗ

Các DN được Bộ TM cho phép XNK tại chỗ đã đăng ký làm thủ tục HQ ở địa phương

Trong đó:

+ DN làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ.

+ DN làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ.

..................

 

..................


..................

......................................................

  

 

..............................

Tình hình thu, nộp thuế của các doanh nghiệp mở tờ khai XNK tại chỗ tại địa phương:.........................................................................................................................................