Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 215/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 02  tháng  11  năm 2007

 

Kính gửi : Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 787/CV - QLDA - P12.2 ngày 17/10/2007 của Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty Điện lực thành phố Hà Nội về hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về giá hợp đồng và thanh toán, quyết toán hợp đồng:

- Giá hợp đồng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác quy định trong hợp đồng xây dựng. Trong hợp đồng các bên phải ghi rõ nội dung của giá hợp đồng, trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Các bên căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng;

- Giá hợp đồng (giá ký kết hợp đồng) không vượt giá trúng thầu (đối với trường hợp đấu thầu), không vượt dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp chỉ định thầu), trừ trường hợp khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được Người có thẩm quyền cho phép.

- Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theo nguyên tắc:

+ Đối với trường hợp đấu thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giá trúng thầu và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

+ Đối với trường hợp chỉ định thầu: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu, giá dự toán được duyệt và các điều khoản trong hợp đồng được ký kết giữa các bên;

+ Những công việc phát sinh ngoài hợp đồng, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng như trường hợp công ty nêu trong công văn số 787/CV - QLDA - P12.2 nêu trên thì các bên thoả thuận bổ sung hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu và đơn giá của hợp đồng bổ sung.

2. Dự toán lập trên bản vẽ thiết kế kỹ thuật, những công việc chưa có thiết kế chi tiết, chưa đủ điều kiện xác định chi phí thì được tạm tính, đến giai đoạn tiếp theo sẽ được xác định cụ thể trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công, biện pháp và điều kiện thi công.

Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý dự án lưới điện - Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
 - Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH 
Vũ Thị Hòa