Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2144/TCHQ-GSQL
V/v thành lập bộ phận chuyên trách về phân loại hàng hoá XK, NK

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, thành phố

Nhằm bảo đảm tính hiệu quả, thống nhất trong việc thực thi pháp luật liên quan đến các quy định về thủ tục hải quan, về thuế hải quan, về phân loại, áp mã hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với các quy định pháp luật và tập quán quốc tế tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; để triển khai thực hiện “Kế hoạch cải cách, Phát triển và Hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2004 - 2006” đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố thực hiện ngay một số việc sau đây:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thành lập ngay (nếu chưa thành lập) bộ phận chuyên trách về phân loại, áp mã hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phòng nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và thuộc đội nghiệp vụ của chi cục hải quan. Cụ thể:

1.1. Tại các cục Hải quan tỉnh, thành phố có lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tầu, Bình Dương) bộ phận chuyên trách về phân loại hàng hoá (PLHH) thuộc phòng nghiệp vụ có từ 3 đến 5 người, tại Chi Cục hải quan có từ 1 đến 3 người. Các cục Hải quan tỉnh, thành phố khác bộ phận chuyên trách về PLHH thuộc phòng nghiệp vụ có từ 1 đến 3 người; tại Chi cục Hải quan, việc thành lập bộ phận chuyên trách về PLHH do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét quyết định.

1.2. Tiêu chuẩn chuyên viên được lựa chọn phân công làm nhiệm vụ chuyên trách về PLHH: Có trình độ đại học (tốt nghiệp chuyên ngành về kinh tế hoặc tài chính hoặc khoa học, kỹ thuật (nhất là trình độ chuyên ngành về hoá hoặc dược, thực phẩm, dệt, điện, điện tử, máy móc v.v...); có trình độ chuyên môn sâu về nghiệp vụ hải quan; có kinh nghiệm trong công tác phân loại, áp mã hàng hoá; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, làm việc công tâm; có khả năng ngoại ngữ để nghiên cứu, tham khảo được tài liệu cần thiết giúp cho việc phân loại.

1.3. Chuyên viên làm nhiệm vụ chuyên trách về PLHH có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giúp lãnh đạo Cục và Chi cục Hải quan trong việc hướng dẫn phân loại, áp mã hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chính xác theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính thống nhất trong phạm vi toàn Cục;

- Giúp lãnh đạo Cục và chi Cục Hải quan trong việc phân loại mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu phức tạp, khó áp mã, cần phải phân tích, phân loại;

- Giúp lãnh đạo Cục và chi cục Hải quan trong việc giải quyết, trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp và đồng nghiệp về việc phân loại, áp mã hàng hoá; giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá theo thẩm quyền quy định;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Cục và Chi cục Hải quan báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề mới, những vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác phân loại, áp mã hàng hoá;

- Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn về phân loại, áp mã hàng hoá cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và cán bộ, công chức Hải quan thuộc đơn vị; tham gia hội nghị, hội thảo và đào tạo, hướng dẫn về PLHH do Tổng cục Hải quan tổ chức ở trong nước và ở nước ngoài.

2. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hiện chưa có đủ chuyên viên đáp ứng các tiêu chuẩn như trên, thì phải có ngay kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để trong thời gian sớm nhất (từ 6 tháng đến 1 năm) có đủ số chuyên viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định để thực hiện nhiệm vụ phân loại hàng hoá.

3. Khi Cục Hải quan tỉnh, thành phố bố trí hoặc điều động chuyên viên chuyên trách về PLHH nhận nhiệm vụ khác phải bố trí người khác có đủ tiêu chuẩn để thay thế.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách chuyên viên (theo mẫu gửi kèm) làm nhiệm vụ chuyên trách về PLHH của Cục gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày 30 tháng 5 năm 2004 để Tổng cục có kế hoạch tổ chức đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 


TỔNG CỤC HẢI QUAN

             CỤC HẢI QUAN TỈNH.........

............., ngày ..... tháng .....  năm 2004

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN CHUYÊN TRÁCH VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TT

- Họ và tên

- Năm sinh

- Ngày vào HQ

Chuyên ngành đã đào tạo

Trình độ ngoại ngữ

Đơn vị công tác hiện nay

(phòng, cửa khẩu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ