Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2143/VPCP-QHQT
V/v trình duyệt Dự án Năng lượng nông thôn II  vay vốn WB

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 12 tháng 3 năm 2004, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1145/VPCP-QHQT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ về để nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 404/CV-NLDK ngày 03 tháng 02 năm 2004) được chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi mà không qua giai đoạn lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án “Năng lượng nông thôn II” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ nhận được các công văn sau đây của Bộ Công nghiệp:

1. Công văn số 1558/CV-NLDK ngày 2 tháng 04 năm 2004 của Bộ Công nghiệp nhắc lại đề nghị nói trên.

2. Công văn số 1741/CV-NLDK ngày 13 tháng 4 năm 2004 đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể chủ trương đầu tư Dự án “Năng lượng nông thôn II”.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có ý kiến với các đề nghị nói trên của Bộ Công nghiệp, và gửi văn bản về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự