Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2134/VPCP-NN
V/v sử dụng nguồn vốn trong nước xây dựng khu tái định cự dự án Phan Rí - Phan Thiết

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1231/UBBT-NLN ngày 05 tháng 4 năm 2004), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 886 BNN/KH ngày 23 tháng 4 năm 2004) trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn trong nước xây dựng khu tái định cư dự án Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự