Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 212/BXD-KTTC
V/v: Thực hiện hợp đồng có Điều chỉnh giá đối với công trình XD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3

Trả lời Văn bản số 693/CT3-CV ngày 10/9/2007 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - VINACONEX3 về thực hiện hợp đồng có Điều chỉnh giá đối với công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, các đơn vị nhận thầu xây dựng công trình phải có nguồn thu để chi trả cho người lao động theo chế độ chính sách được hưởng. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản phù hợp với chế độ tiền lương của Nhà nước theo những thời Điểm được quy định có hiệu lực. Đây là sự vận dụng cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người lao động, vì theo chế độ chính sách tiền lương hiện nay, Nhà nước vẫn đang quy định mức lương, thang lương, bảng lương cho CBCNV (còn chưa phù hợp với thị trường lao động), do vậy chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo để Điều chỉnh dự toán và bổ sung hợp đồng là phù hợp với các quy  định hiện hành và không trái với quy định của Khoản b Mục 2 Điều 7 Nghị định 88/1999/NĐ-CP về Quy chế đấu thầu;

Đối với hợp đồng thi công gói thầu xây lắp Nhà thi đấu, các công trình kỹ thuật, công trình phụ trợ, nội ngoại thất kiến trúc thuộc dự án Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá: Tại Điều 2, Điều 5 của hợp đồng các bên đã thoả thuận theo nội dung mời thầu để thực hiện thi công, thanh quyết toán công trình khi hoàn thành và được Điều chỉnh giá theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. Vì vậy, khi thanh toán hai bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng kinh tế đã được ký kết để thực hiện.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3- VINACONEX3 thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP,VKT, Vụ KTTC,M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu