Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2119/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công Ty Tnhh Hùng Dũng
(Tổ 5, xã Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang)

 

Trả lời công văn số 06/CV-DN ngày 18/3/2007 của Công ty TNHH Hùng Dũng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập:

“- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Công ty TNHH Hùng Dũng được thành lập vào tháng 4/2004, người đại diện Công ty theo pháp luật đồng thời là người có số vốn góp cao nhất là ông Trần Đình Dũng trước khi thành lập Công ty TNHH Hùng Dũng là chủ hộ kinh doanh vận tải, như vậy, Công ty TNHH Hùng Dũng không được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hùng Dũng được biết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tuyên Quang;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương