Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2117 TCHQ/GSQL
V/v phân loại mặt hàng Sơn dẻo nóng phản quang

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Qua xem xét nội dung công văn 12/VT ngày 28 tháng 04 năm 2003 của Công ty công trình giao thông III gửi Tổng cục Hải quan (công văn này có gửi Cục Hải quan Hải Phòng) khiếu nại việc phân loại mặt hàng Sơn dẻo nóng phản quang nhập khẩu qua cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ vào phần D - Thông tư 08/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá đã có quy định trình tự và thẩm quyền giải quyết khiếu nại của người khai hải quan khi không đồng ý với kết luận phân loại của cơ quan Hải quan để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh