Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số :  211/BXD -KTTC
V/v: Hiệu chỉnh đơn giá trong quá trình đấu thầu

Hà Nội, ngày 01 tháng  11  năm 2007

 

Kính gửi :  Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải

Trả lời văn bản số 1116/CĐSVN-XDCB ngày 16/10/2007 của Cục Đường sắt Việt Nam về hiệu chỉnh đơn giá trong quá trình đấu thầu.  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Sửa lỗi số học, hiệu chỉnh các sai lệch của hồ sơ dự thầu trong quá trình xét thầu được quy định tại Điều 28 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/06/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Căn cứ yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, chế độ chính sách của Nhà nước về đấu thầu, nhà thầu tự xác định giá dự thầu phù hợp với Điều kiện năng lực, yêu cầu kỹ thuật của công trình và biện pháp thi công xây dựng công trình của nhà thầu. Trong quá trình xây dựng đơn giá dự thầu, nhà thầu có thể tham khảo và vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc công bố, việc xây dựng đơn giá dự thầu là do Nhà thầu tự quyết định.

Cục đường sắt Việt nam  căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định, trường hợp trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì trao đổi ý kiến thêm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp .

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Viện KTXD
- Lưu VP,Vụ KTTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu