Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2103/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội
(số 06 Tràng Tiền, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 74/NSTP-CV ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Công ty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội, về việc giá tính thuế lô hàng kẹo pha sôcôla nhập khẩu theo tờ khai số 10623/NKD-KV2 ngày 26 tháng 12 năm 2003 tại Cục Hải quan TP Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Căn cứ Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính và Quyết định số 88/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 07 năm 2003, về việc ban hành bảng giá sửa đổi, bổ sung Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Việc Cục Hải quan TP Hải Phòng áp giá tính thuế mặt hàng; Kẹo pha sôcôla các loại là 6USD/Kg thuộc tờ khai nói trên là đúng quy định, tuy nhiên Công ty có thể chứng minh tính trung thực, khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng theo hướng dẫn tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An