Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 210/BXD-XL
V/v: Xác nhận tư cách pháp nhân.


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội
- Công ty cổ phần Gia Lộc Phát

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 317/2007-VNCKT ngày 18/10/2007 của Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia về việc xác nhận tư cách pháp nhân và năng lực để ký hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 787/QĐ-BXD về việc phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Kiến trúc (nay là Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia), theo đó lộ trình chuyển đổi từ năm 2007 đến hết năm 2009. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia đang xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện để Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt. Trên cơ sở đó, Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng xác nhận Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia đủ tư cách pháp nhân và năng lực để ký kết hợp đồng cho các lĩnh vực hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-643 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 09/7/2007.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Công ty và các đơn vị có liên quan biết để tạo điều kiện thuận lợi cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Viện NCKTQG;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 07).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
Trần Ngọc Thiện