Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 210/BXD-KTTC
V/v: Chi phí thiết kế xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn Xây dựng RB

Trả lời Văn bản số 34/CVD.RB ngày 10/10/2007 của Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng RB về chi phí thiết kế xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì hợp đồng thiết kế xây dựng công trình được ký kết sau khi bên giao thầu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo quy định và các bên tham gia đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng. Đối với việc thiết kế cầu số 1, cầu số 2 thuộc dự án nhà máy Thuỷ điện Đăkr’tih do các bên đàm phán, ký kết hợp đồng trên cơ sở khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện; Trường hợp trong nội dung hợp đồng các bên có sự thoả thuận giá hợp đồng tạm tính hoặc có điều chỉnh giá thì giá hợp đồng được thanh toán căn cứ vào hồ sơ thiết kế được nghiệm thu và nội dung hợp đồng đã được các bên ký kết. Việc xác định thiết kế cầu số 2 có lập lại hay không do các bên xem xét, thống nhất hoặc thuê đơn vị tư vấn thẩm tra để có hướng giải quyết.

 Căn cứ ý kiến trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng RB tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP,VKT, Vụ KTTC,M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu