Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2091/TCHQ-GSQL
V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Công ước cấm vũ khí hoá học

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Trả lời công văn số 1842/CV-HTQT ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Công ước cấm vũ khí hàng hoá Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến của Bộ Công nghiệp là phải xây dựng Nghị định quy định các hành vi thực hiện để tuân thủ các điều khoản của Công ước cấm vũ khí hàng hoá và quy định các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực này. Hai nội dung này có thể gộp thành một Nghị định riêng; phần quy định các chế tài xử phạt vi phạm hành chính thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính xây dựng thành một Nghị định riêng. Bộ Công nghiệp chủ trì dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

2. Về vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân có hành vi vi phạm các quy định thực hiện Công ước trên: nếu trong Bộ luật Hình sự chưa có điều khoản quy định các tội danh liên quan đến việc vi phạm về lĩnh vực này thì nên đề nghị Quốc hội bổ sung.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan, xin kính chuyển Quý Bộ tập hợp trình Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh