Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2081/BKHCN-XHTN
V/v: thống kê chuyên gia KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: ……………………………..

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc đổi mới công tác quản lý khoa học trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng Quỹ chuyên gia khoa học và công nghệ để phục vụ việc tư vấn xác định nhiệm vụ và xét chọn các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp danh sách và lý lịch khoa học của các nhà khoa học có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín trong vòng 10 năm trở lại đây. Công văn tổng hợp theo mẫu kèm theo xin gửi về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 8 năm 2007 và đồng thời gửi bản tổng hợp theo địa chỉ xhtn@most.gov.vn.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, XHTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN

Nghiêm Xuân Minh

 

 

Đơn vị: BẢNG TỔNG HỢP

CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ, BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
(kèm theo Công văn số 2081/BKHCN-XHTN ngày 14/8/2007)

Số TT

Tên tạp chí

Tên bài báo, số tạp chí, số tập, số quyển và số trang bài báo

Họ và tên tác giả và đồng tác giả

Chuyên ngành

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Kèm theo công văn số 2081/ BKHCN-XHTN ngày 14/8/2007 của Bộ KH&CN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:

2. Năm sinh:                                                      3. Nam/Nữ:

4. Chức danh GS, PGS:                                     Năm được phong:

Học vị:                                                              Năm đạt học vị:

5. Chức danh nghiên cứu:                                  Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:

7. Điện thoại:     CQ:                                          ; NR:                             ; Mobile:

8. Fax:                                                              E-mail:

9. Cơ quan - nơi làm việc của cán bộ khoa học:

Tên người Lãnh đạo Cơ quan:

Địa chỉ Cơ quan:                                                Điện thoại Cơ quan:

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

 

 

 

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học (cả nghiên cứu sau TS )

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Các công trình KHCN công bố chủ yếu

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)

TT

Tên công trình
(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

 

Tạp chí quốc tế

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị quốc tế

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây - nếu có)

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

 

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 200

Tổ chức - nơi làm việc của cán bộ khoa học
(Xác nhận và đóng dấu)

Người khai
(Họ tên và chữ ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2081/BKHCN-XHTN về việc thống kê chuyên gia Khoa học công nghệ do Bộ Khoa học công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 2081/BKHCN-XHTN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Nghiêm Xuân Minh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản