Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Số: 2038/BKHCN-VP
V/v: Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.  

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước (hướng dẫn thực hiện tại công văn số 1621/BKHCN-VP ngày 28/6/2007). Theo chức năng, quyền hạn được giao Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ gồm:

1.Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

3. Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

4. Công văn số 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007 về việc công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng.

5. Công văn số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2007).

6. Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25/7/2007 về việc công bố chỉ số giá xây dựng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện các văn bản nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phải phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét điều chỉnh.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lãnh đạo Bộ (báo cáo)
- Vụ KH-TC; Thanh tra
- Trang thông tin điện tử của Bộ
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2038/BKHCN-VP về việc Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ khoa học và công nghệ ban hành.

  • Số hiệu: 2038/BKHCN-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Việt Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản