Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2020/TM-KH-ĐT
V/v thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Volex Việt Nam
(KCN Thăng Long -Hà Nội)

 

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn không số ngày 26/4/2004 về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các nguyên vật liệu được miễn thuế nhập khẩu,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 3088/TM-ĐT ngày 15/7/2003, Bộ Thương mại đã xác nhận Công ty được miễn thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất, trong đó có lưu ý Công ty:

“Nguyên liệu nhập khẩu nêu trên chỉ được miễn thuế nhập khẩu khi Công ty xuất khẩu đạt ít nhất 80% sản phẩm sản xuất theo quy định tại Giấy phép đầu tư”.

Do vậy, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất, Công ty đồng thời làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phù hợp với xác nhận của Bộ Thương mại nêu tại văn bản số 3088/TM-ĐT dẫn trên.

Nếu tính đến hết năm 2003, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của Công ty đạt dưới 80% thì Công ty phải nộp thuế nhập khẩu (truy hoàn) đối với phần nguyên liệu đã được giải quyết miễn thuế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty tham khảo thêm quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/201 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung