Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1876/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn về chứng chỉ
hành nghề

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2015/KH&ĐT-ĐTNN ngày 22/8/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội hỏi về việc chứng chỉ hành nghề của cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và khoản 4 Điều 2 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng, nếu cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ nghề hoạt động xây dựng (giám sát thi công xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng) do tổ chức, chính quyền nước ngoài cấp được công nhận để hành nghề hoạt động xây dựng đang còn hiệu lực pháp luật thì cũng được công nhận hành nghề tại Việt Nam. Như vậy, cách hiểu của Quý Sở là đúng với nội dung của hai Quyết định nêu trên.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, những điều kiện về chứng chỉ hành nghề, năng lực của tổ chức chỉ yêu cầu khi tổ chức, cá nhân đó tham gia thực hiện công việc cụ thể; những điều kiện này không bắt buộc phải có khi đăng ký đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh. Do đó, trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề của các cá nhân liên quan đến lĩnh vực xin đăng ký đầu tư. Khi hoạt động xây dựng, các cá nhân này nếu chưa có chứng chỉ hành nghề thì phải xin chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-BXD hoặc Quyết định số 15/QĐ-BXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL, Cục GĐ (NLĐ - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang