Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1808/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với dịch vụ tiêm phòng vắc xin ngoài chương trình mở rộng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 763/CT-THNVDT ngày 17/3/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế đối với dịch vụ tiêm phòng vắc xin ngoài chương trình mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn mức thuế suất 5% đối với “Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi (bao gồm cả vắc – xin, sinh phẩm, nước cất để pha chế thuốc tiêm)...”

Tại điểm 1.9 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ sau đây không thuộc diện chịu thuế GTGT: “Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh và dịch vụ thú y”.

Tại Mục I Phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới đây có thu nhập là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư này.

c) Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và tổ chức khác”

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì các trung tâm y tế dự phòng huyện, thành phố có thực hiện dịch vụ tiêm phòng ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng thì dịch vụ tiêm phòng không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, thuốc phòng bệnh (vắc xin) thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%. Doanh thu thu được từ dịch vụ tiêm phòng và bán thuốc vắc xin sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1808/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với dịch vụ tiêm phòng vắc xin ngoài chương trình mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1808/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 12/05/2008
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/05/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản