Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1787/BXD-QLN
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của TTCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg “về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở”.

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên kịp thời và đúng đối tượng, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt khi những đối tượng này mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP, đảm bảo hoàn thành việc bán nhà ở theo thời hạn nêu tại văn bản số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà và cơ quan có liên quan của địa phương tiến hành lập danh sách, tổng hợp số lượng đối tượng sẽ được hỗ trợ bằng tiền (25 triệu đồng) quy định tại Điều 2 của Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và tổng số tiền để thực hiện hỗ trợ cho đối tượng này gửi Bộ Tài chính để được cấp kinh phí thực hiện. Việc hỗ trợ phải được hoàn thành trong năm 2008.

Phương thức cấp phát và quyết toán tài chính để thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng này tại địa phương thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cần liên hệ với Bộ Xây dựng để được giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở TNMT và NĐ Hà Nội, Sở TNMT Đà Nẵng
- Văn phòng CP (để b/c);
- Lưu VP Bộ, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính