Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1746/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm EC, Đức và Pháp

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 547/BKHCN-HTQT ngày 13 tháng 03 năm 2008) về việc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xin đi thăm làm việc tại Ủy ban châu Âu (EC), CHLB Đức và Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đi thăm làm việc tại EC, CHLB Đức và Cộng hòa Pháp nhằm xúc tiến đàm phán Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ với EC, tham dự đối thoại với Bộ Liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức và thúc đẩy triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ đã ký với Cộng hòa Pháp.

Thời gian chuyến thăm từ ngày 31 tháng 03 đến ngày 08 tháng 04 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc