Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1681/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết trợ cấp xuất ngũ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Bộ Quốc phòng

Công ty Dệt - May Huế có công văn số 742/CV-TCHC ngày 21 tháng 5 năm 2004 gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phản ánh về việc ở Công ty có 03 người lao động cùng gọi nhập ngũ năm 2002 và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được xuất ngũ năm 2004. Thế nhưng trong số đó chỉ có ông Lê Đình Tải được hưởng trợ cấp xuất ngũ theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên bộ số 448/TT-LB ngày 28 tháng 3 năm 1994 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ đối với quân nhân xuất ngũ, còn 02 ông Nguyễn Thanh Hải và Phan Anh Xuân lại không được giải quyết khoản trợ cấp xuất ngũ này (văn bản đính kèm).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Bộ giải quyết quyền lợi cho ông Nguyễn Thanh Hải và ông Phạm Anh Xuân như đã giải quyết cho ông Lê Đình Tải theo quy định của pháp luật hiện hành

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng