Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1657/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục tín dụng ưu đãi Phần Lan đối với dự án về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiến Cứu nạn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7802/BKH-KTĐN, ngày 24 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt danh mục tín dụng ưu đãi Phần Lan đối với dự án về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan với các nội dung nêu tại Mục 2 công văn số 7802/BKH-KTĐN, ngày 24/10/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Công an, nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan, hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định; lưu ý kết hợp lồng ghép với các Dự án đã và đang được đầu tư về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy để phát huy tối đa hiệu quả Dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành các thủ tục cần thiết để Dự án được triển khai theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP
- VPCP: BTCN,
 Các Vụ: TH, NC, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng