Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1656/TTg-CN
V/v tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản số 416/UBATGTQG ngày 16 tháng 10 năm 2007 và số 443/UBATGTQG ngày 01 tháng 11 năm 2007) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 14513/BTC-HCSN ngày 29 tháng 10 năm 2007) về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đôn đốc các Bộ, ngành và các địa phương mở chiến dịch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2. Cho phép sử dụng kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách năm 2007 đã giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và nguồn kinh phí An toàn Giao thông của địa phương (từ kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông) mua 50.000 mũ bảo hiểm xe máy để cấp phát cho các đối tượng thuộc diện khó khăn; đồng thời cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với việc mua mũ bảo hiểm này.

3. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện việc chỉ định thầu mua số lượng mũ bảo hiểm nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.

4. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương tổ chức phát động, trao mũ đúng đối tượng, tổ chức cam kết và các hoạt động tuyên truyền khác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP; BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn  Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, IV, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải