Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1654/TTg-NN
V/v ký bổ sung vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý khẩn cấp sự cố đê điều

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2789/BNN-ĐĐ ngày 9 tháng 10 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7821/BKH-KTNN ngày 24 tháng 10 năm 2007), Tài chính (công văn số 14307/BTC-NSNN ngày 23 tháng 10 năm 2007) về việc bổ sung vốn để xử lý khẩn cấp sự cố đê điều, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Hoãn thu hồi 275 tỷ đồng (hai trăm bảy lăm tỷ đồng) đã tạm ứng kế hoạch năm 2008 của Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương có kinh phí tiếp tục thi công những đoạn đê biển cấp bách, đảm bảo an toàn đê điều năm 2008 và các năm sau.

2. Bộ Tài chính ứng trước 62 tỷ đồng từ dự toán ngân sách năm 2008 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó:

a) 35 tỷ đồng để xử lý những sự cố và vị trí còn xung yếu của đê sông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại và chỉ bố trí vốn cho các công trình đê điều thật sự cấp bách.

b) 27 tỷ đồng để thanh toán khối lượng đê điều đã hoàn thành nhưng còn nợ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong kế hoạch năm 2008 và các năm tiếp theo từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn trả số vốn đã tạm ứng theo đúng quy định.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 (vay vốn ADB), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, CN, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4b), Huệ. 21

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng