Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1653/TTg-KG
V/v thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 10051/TTr-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2007 về việc xin chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương thuộc tỉnh Bình Dương.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, tỉnh Bình Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, các Vụ: VX, ĐP, V.IV, TH, Ban XDPL;
- Lưu: VT, KG. XH 25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng