Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1649/TTg-CN
V/v chỉ định thầu tư vấn lập Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phôi thép tại Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Công ty cổ phần sắt Thạch Khê.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê tại các văn bản số 03/CV-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2007, số 126/CV-KTĐT ngày 9 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc chỉ định thầu tư vấn lập Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất phôi thép tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sắt Thạch Khê quyết định, chịu trách nhiệm việc chỉ định thầu tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất 2 triệu tấn phôi thép/năm tại Hà Tĩnh theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về đấu thầu, đảm bảo hiệu quả kinh tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  Website CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (5).17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải