Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1645/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA tỉnh Bạc Liêu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12771/BTC-NSNN ngày 21 tháng 09 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3217/BKH-KTĐP< ngày 11 tháng 05 năm 2007 về việc xử lý một số đề nghị của tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Bạc Liêu được tạm ứng 38.803 triệu (ba mươi tám tỷ tám trăm linh ba triệu) đồng từ ngân sách trung ương để bổ sung nguồn vốn đối ứng thực hiện các dự án ODA của Tỉnh.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2008 cho tỉnh Bạc Liêu hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu, đề xuất chính sách và kế hoạch đầu tư hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 285/TTg-CN ngày 28 tháng 02 năm 2007; trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Bạc Liêu) đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng