Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1643/TTg-CN
V/v Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn I)

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5715/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 09 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7052/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 09 năm 2007), Tài chính (văn bản số 14471/BTC-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007) về việc đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn I), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (giai đoạn I) đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại văn bản số 1531/TTg-CN ngày 28 tháng 09 năm 2006 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Cơ cấu nguồn vốn như sau:

- Nguồn vốn vay thông thường - OCR (896 triệu USD) và nguồn vốn vay ưu đãi - ADF (200 triệu USD) của ADB: Chủ đầu tư vay lại của Chính phủ theo các quy định ghi trong Hiệp định vay của Chính phủ.

- Nguồn vốn đối ứng (120 triệu USD): Chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình có bảo lãnh của Chính phủ.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh và phê duyệt Dự án đầu tư, chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định vay vốn với ADB theo cơ cấu nguồn vốn vay nêu trên. Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cho Chủ đầu tư vay lại theo quy định; chỉ đạo Chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình đảm bảo tiến độ Dự án.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai làm chủ đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Kinh phí giải phóng mặt bằng được giao trực tiếp cho các địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,  Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3b). HH. 28.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải