Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1642/TTg-QHQT
V/v Hiệp định vay cho dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 119/TTr-NHNN ngày 24 tháng 10 năm 2007) về Hiệp định vay cho dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đàm phán với ADB về các văn kiện dự án (Hiệp định Vay và Hiệp định dự án) và các văn bản liên quan khác có liên quan cho dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất;

2. Giao các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB;

3. Đồng ý việc thành lập Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo.

Mọi chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân hàng Nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

4. Ủy quyền Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Đoàn đàm phán.

5. Bộ Ngoại giao cấp ủy quyền cho Trưởng Đoàn đàm phán;

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB;

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTgCP (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN
- Các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (4). 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm