Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1642/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải đáp pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Duy Hưng
Địa chỉ: Khu CN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 35/CV-DH-04 ngày 12 tháng 5 năm 2004 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công văn số 646/LĐTXH-CSLĐVL ngày 06 tháng 3 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Công ty Chế biến xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu không phải là văn bản quy phạm pháp luật, mà là công văn trả lời trường hợp cụ thể của Công ty Chế biến xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu. Các doanh nghiệp khác không nhất thiết phải áp dụng.

2. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động, trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng mà không có lý do chính đáng, thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải. Tuy nhiên, trong trường hợp này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Bộ luật lao động.

3. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là chấm dứt không đúng lý do theo quy định tại Khoản 1 hoặc không thực hiện báo trước theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này người lao động không được trợ cấp thôi việc.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng