Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1641/TTg-QHQT
V/v tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng "Chương trình đào tạo chính sách công 2007-2010"

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6958/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 09 năm 2007, công văn số 7597/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 10 năm 2007) về việc tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) "Chương trình đào tạo chính sách công 2007-2010" cho ba nước Tiểu vùng Mê công mở rộng do Quỹ đào tạo chính sách công Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật: "Chương trình đào tạo chính sách công 2007-2010" cho ba nước Tiểu vùng Mê công mở rộng (Việt-Lào-Campuchia).

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối của Việt Nam về hợp tác tiểu vùng Mê công mở rộng và phối hợp với các nước Lào và Campuchia tham gia thực hiện Dự án RETA và thông báo cho ADB để thực hiện Dự án trên.

3. Kinh phí đóng góp cho Dự án bằng hiện vật, nhân lực tương đương 1,6 triệu USD do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi từ nguồn kinh phí thường xuyên bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm