Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1641/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2004 đối với TCty Thương mại Sài Gòn

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2177/UB-CNN ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại công văn số 221/TCDN-TH ngày 17 tháng 5 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn là 43,0 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 như sau:

- Tổng doanh thu: 6.332.255 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng quy định của Nhà nước;

- Lợi nhuận trước thuế: 96.689 triệu đồng.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch theo nguyên tắc:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng