Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1640/TTg-QHQT
V/v tham gia thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng "Kế hoạch Phnom Penh về Quản lý phát triển giai đoạn III" cho các nước Tiểu vùng Mê công mở rộng"

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7323/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 10 năm 2007) về việc Việt Nam tham dự thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) "Kế hoạch Phnom Penh về Quản lý phát triển giai đoạn III" cho các nước Tiểu vùng Mê công mở rộng" (GMS) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) "Kế hoạch Phnom Penh về Quản lý phát triển giai đoạn III".

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia thực hiện Dự án RETA cùng với các nước tiểu vùng Mê Công.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối về hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng, gửi thư "Không phản đối" tới ADB về việc ADB thực hiện Dự án trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm