Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1640/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2178/UB-CNN ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại công văn số 221/TCDN-TH ngày 17 tháng 5 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với khối hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn là 153,0 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 như sau:

- Tổng doanh thu: 962.525 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: Theo quy định của Pháp luật;

- Lợi nhuận trước thuế: 121.800 triệu đồng.

2. Đơn giá tiền lương theo Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) đối với khối hạch toán độc lập (5 đơn vị) thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn là 629 đồng/1000 đồng Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 như sau:

- Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương): 26.067 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của pháp luật;

- Lợi nhuận trước thuế: 9.660 triệu đồng.

3. Tổng Công ty được quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trên cơ sở đơn giá tiền lương và doanh thu thực hiện đối với khối hạch toán phụ thuộc hoặc Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) thực hiện đối với khối hạch toán độc lập, trường hợp doanh thu hoặc Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) cao hơn kế hoạch thì đơn giá tiền lương được điều chỉnh như sau:

- Doanh thu hoặc Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu hoặc Tổng thu - Tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

4. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể giá tiền lương năm 2004 đối với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng