Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1637/TTg-KTKH
V/v tạm ứng vốn đầu tư XD hạ tầng các tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- UBND tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6678/BKH-KHĐP< ngày 14/09/2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 13278/BTC-ĐT ngày 03/10/2007 về việc tạm ứng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế của hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý: Tỉnh Bắc Kạn được tạm ứng 25 (hai mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Bắc Kạn năm 2008 để thực hiện đầu tư các dự án Nhà thi đấu thể dục -Thể thao đa năng tỉnh Bắc Kạn, đường nội bộ thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì và chuẩn bị đầu tư và triển khai một số hạng mục cấp thiết của Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện huyện Na Rì sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tỉnh Thái Nguyên được tạm ứng 10 (mười) tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Thái Nguyên năm 2008 để thực hiện đầu tư Dự án Gia cố kênh chính hồ Núi Cốc đoạn K6+700-K12+670.

UBND các tỉnh Bắc Kạn,Thái Nguyên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích và đúng quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương kế hoạch năm 2008 cho hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTKH (3b), 15

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng