Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1636/TTg-CN
V/v chủ trương mở rộng KCN  VSIP II, tỉnh Bình Dương.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 3828/UBND-KTTH ngày 15 tháng 8 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7856/BKH-KCN&KCX ngày 25 tháng 10 năm 2007 về chủ trương mở rộng khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương mở rộng khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, tỉnh Bình Dương với diện tích khoảng 1.000 ha và bổ sung khu công nghiệp vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật về đất đai; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để chỉ đạo việc lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,  các PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Bình Dương;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Người phát ngôn của Thủ tướng, Website CP,
 các Vụ: NN, QHQT, IV, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5) H. 26

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng