Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1635/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định tín dụng cho dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng", sử dụng ODA của Áo

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13606/BTC-TCĐN ngày 10 tháng 10 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cho Dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng" với nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vốn vay tối đa đến 15 triệu Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,65%/năm, yếu tố ưu đãi đạt 33%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát theo Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

3. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo Raiffeisen Zentralbank (RZB) Hiệp định tín dụng cho dự án nói trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản,
các Vụ TH, NC, VX, Website CP;
- Lưu: VT, Vụ QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng