Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1634/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5760/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 08 năm 2007) về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài chính hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết với ADB Hiệp định dự án Hỗ trợ kỹ thuật nói trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,  các Vụ: KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Sinh Hùng