Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1633/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại TT 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 13/02/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại, nay Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư dẫn trên như sau:

1) Điểm 1.1.1, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại (01 chiếc xe) được hiểu là mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có địa chỉ cư trú tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì được nhập khẩu, tạm nhập khẩu 01 (một) chiếc xe duy nhất.

Riêng đối tượng quy định tại điểm 2.2, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC được nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh theo định lượng quy định riêng của Chính phủ.

2) Điểm 2.2.2, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC cơ sở xác định xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng được sản xuất trong thời hạn tối đa là 03 năm tính đến thời điểm nhập khẩu thống nhất thực hiện như sau:

- Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép: căn cứ nội dung khai báo và nội dung trên giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu xe.

- Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập xe: căn cứ nội dung trên giấy phép và kết quả kiểm tra thực tế xe để xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe.

3) Về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh và thủ tục nhập khẩu cụ thể:

Tại thời điểm hiện nay thực hiện theo nội dung quy định tại điểm 1, phần II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch.

4) Nội dung điểm 2.4, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC do lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu nhập xe xác nhận vào tờ khai hải quan.

5) Về công tác quản lý, theo dõi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý, theo dõi trên máy vi tính việc cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại; hàng tháng vào ngày 30 in dữ liệu quản lý, theo dõi trên máy vi tính ra giấy và đóng thành sổ quản lý, theo dõi; nội dung quản lý, theo dõi bao gồm: tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép và các nội dung khác quy định trên giấy phép.

Tổng cục Hải quan lưu ý: tập trung quản lý, theo dõi mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhập khẩu, tạm nhập khẩu 01 (một) chiếc duy nhất tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

6) Mỗi quý, vào ngày 25 của tháng cuối quý, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống kê báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) việc cấp giấy phép trong quý (nếu có, theo mẫu báo cáo thống kê kèm công văn này).

Quá trình thực hiện, mọi vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp);
- Các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
Cục Hải quan tỉnh, TP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU
XE GẮN MÁY HAI BÁNH KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

 

STT

Đối tượng được cấp giấy phép

Tên, địa chỉ

Số, ngày tháng năm cấp giấy phép

Nhập khẩu/tạm NK

Nhãn hiệu xe

Dung tích xylanh

Xe mới 100%/đã qua sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhận xét, đánh giá

 

 

2. Ý kiến đề xuất:

 

 

…….ngày …..tháng……năm…….
Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ
(ký tên, đóng dấu)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1633/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 1633/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/04/2008
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản