Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1632/TTg-QHQT
V/v Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Giao thông Vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số l041/TTr-NHNN ngày 19 tháng 09 năm 2007) về Khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đàm phán với ADB về các văn kiện dự án (Hiệp định Vay và Hiệp định dự án) và các văn bản liên.quan khác cho Khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Quyết định số 2689/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2007 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt nội dung văn kiện Dự án);

2. Giao các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt nam, khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB;

3. Đồng ý việc thành lập Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Mọi chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Riêng chi phí cho các đại diện của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tham gia Đoàn đàm phán liên ngành sẽ do Công ty tự bố trí;

4. Ủy quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán;

5. Bộ Ngoại giao cấp ủy quyền cho Trưởng đoàn đàm phán;

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ quản chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB./.

 

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cty đầu tư phát triển Đường cao tốc;
- VPCP: BTCN, các PCN
- Các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (4) 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng