Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 163/VP-CNTT
V/v cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng Internet.

Quận 8, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân 16 phường.
Các cơ quan, đoàn thể, công ty, xí nghiệp thuộc quận 8.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải các hành chính trên địa bàn quận 8, giảm bớt thời gian đi lại của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận 8, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 thông báo đến Ủy ban nhân dân 16 phường và tất cả các cơ quan đoàn thể, các công ty, xí nghiệp thuộc quận 8 dịch vụ "Ðăng ký kinh doanh qua mạng - Loại hình: Hộ kinh doanh " trên trang web Ủy ban nhân dân quận 8 tại địa chỉ http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn . Dịch vụ này sẽ hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Sau khi đã hoàn tất soạn thảo, hồ sơ sẽ được gởi đến Ủy ban nhân dân quận 8 thông qua mạng internet.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận 8 có thể đăng ký kinh doanh vào bất kỳ thời điểm nào và ở bất cứ đâu thông qua dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng tại địa chỉ nêu trên.

Đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường thông báo rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường về việc đăng ký kinh doanh qua mạng như trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT Q8
- VP(C,PVP,N.Hiệp)
- Lưu VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Khắc Huỳnh