Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1627/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định tài trợ vay vốn của OFID

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 06 tháng 09 năm 2007, tại Vienna (Cộng hòa Áo), Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Vũ Việt Anh thay mặt Nhà nước ta đã ký với Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID) cho Dự án "Phát triển Thủy lợi tỉnh Lai Châu". Thủ tướng Chính phủ báo cáo Chủ tịch nước nội dung chủ yếu của Hiệp định tài trợ đã ký như sau:

Theo Hiệp định tài trợ, OFID sẽ tài trợ cho tỉnh Lai Châu đầu tư xây dựng các công trình Thủy lợi nhỏ tại các xã nghèo nhằm cung cấp nước tưới ổn định , tạo điều kiện mở rộng diện tích lúa 2 vụ, tăng năng suất cây trồng, cung cấp nước sinh hoạt  cho người và gia súc, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo và tăng cường sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh. Tổng kinh phí của Dự án là 10,026 triệu USD, trong đó vốn vay của OFID là 7 triệu USD, với thời hạn vày là 20 năm trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất 1,5%/năm và chi phí dịch vụ là 1%/năm bao gồm cả chi phí quản lý Quỹ. Vốn đối ứng của địa phương là 3,026 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án trong 03 năm (2007-2010). Các điều kiện vay của Hiệp định vay được soạn thảo theo điều kiện chuẩn của OFID.

Theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, để Hiệp định tài trợ có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, ra quyết định phê chuẩn Hiệp định tài trợ đã ký với OFID cho Dự án "Phát triển Thủy lợi tỉnh Lai Châu"./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và ĐT, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,  các Vụ: TH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng