Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1621/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Tư pháp, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét tờ trình của Bộ Tài chính tại văn bản số 80/TTr-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một của ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

2. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại cần thiết về việc Việt Nam phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư nêu trên.

3. Giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu mối quốc gia, chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo yêu cầu của Hiệp định và Nghị định thư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng Thương mại và Công nghệ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 32

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm