Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1621 TCT/DNNN
V/v thuế suất thuế GTGT đối với Xây dựng, lắp đặt

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 283/CT/DN1 ngày 4/5/2004 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về nộp thuế GTGT đối với công trình xây dựng ký trước ngày 1/1/2004; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II - Phần H - Thông tư sô 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Cơ sở xây dựng, lắp đặt đã có hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 1/1/2004 theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất 5%, nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp dụng theo thuế suất 5% cho phần khối lượng xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng.

Trường hợp cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt đã ký trước ngày 1/1/2004 nhưng năm 2003 chưa thực hiện xây dựng, lắp đặt thì thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các công trình này là 10%. Các đơn vị nhận thầu xây dựng, lắp đặt và chủ đầu tư điều chỉnh hợp đồng đã ký theo mức thuế suất quy định là 10%. Mức thuế GTGT tạm nộp tại các địa phương nơi xây dựng công trình của các hợp đồng năm 2004 mới triển khai thực hiện là 3% theo quy định tại 2 - Mục II - Phần C - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc