Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1611 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT dịch vụ chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide Việt Nam

Trả lời công văn số 040511-01/TNT-FA ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ chuyển phát nhanh từ Việt Nam đi nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3.17, Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hoạt động chuyển phát nhanh từ Việt Nam đi nước ngoài thuộc hoạt động dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH TNT-Vietrans Express Worldwide Việt Nam được biết và thực hiện

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến