Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1610 TCT/ĐTNN
V/v trả lời về c/s thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Giám định TNHH IST Việt Nam

Trả lời văn bản số 02/04/04/IST HN ngày 16 tháng 04 năm 2004 của Công ty Giám định TNHH IST Việt Nam hỏi về việc xuất hoá đơn GTGT mới thay cho hoá đơn GTGT cũ đã bị quá hạn do gửi chậm bằng đường bưu điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ gửi chứng từ (hoá đơn) cho khách hàng qua đường bưu điện là một trong các giao dịch kinh tế. Vì vậy, các bên chịu trách nhiệm tự giải quyết việc hoá đơn gửi đến chậm theo các quy định hiện hành. Không được phép xuất hoá đơn mới thay thế cho hoá đơn cũ đã bị quá hạn. Hoá đơn gửi đến chậm qua thời hạn sẽ không được khấu từ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty Giám định TNHH ITS Việt Nam biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến