Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1601/LĐTBXH-TL
V/v Quỹ tiền lương năm 2003 đối với các doanh nghiệp thuộc Cục hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Tài chính

 

Trả lời công văn số 2255/GTVT-TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Năm 2003 do ảnh hưởng của dịch SARS và chính sách giảm giá dịch vụ của Nhà nước đối với một số đoàn vận động viên tham dự SEAGAME 22 nên sản lượng, doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp hoạt động công ích thuộc Cục Hàng không Việt Nam đều giảm làm cho quỹ tiền lương thực hiện cũng giảm tương ứng. Bên cạnh đó, do lợi nhuận thấp nên các doanh nghiệp (trừ Cụm cảng hàng không miền Bắc) đều không được trích bổ sung quỹ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ cho nên ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động. Vì vậy, việc đặt vấn đề xem xét giải quyết quỹ tiền lương năm 2003 để bảo đảm thu nhập khuyến khích người lao động trong các doanh nghiệp của Cục Hàng không Việt Nam yên tâm, tiếp tục làm việc có năng suất, chất lượng của Bộ Giao thông Vận tải là hợp lý.

2. Về các đề nghị cụ thể:

a. Về giảm từ quỹ tiền lương: Năm 2003, do các nguyên nhân khách quan làm giảm doanh thu và lợi nhuận, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải phải giảm trừ quỹ tiền lương thực hiện năm 2003 theo quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp Nhà nước đối với 3 đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam, gồm: Cụm cảng hàng không miền Trung, Cụm cảng hàng không miền Nam và Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam.

b. Về trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải là hợp lý, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

c. Về bổ sung quỹ tiền lương năm 2003 do yếu tố giảm giá và ảnh hưởng dịch SARS: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải là hợp lý. Tuy nhiên, do quỹ tiền lương thực hiện năm 2003 được xác định theo đơn giá được Bộ Giao thông Vận tải giao nên khoản bổ sung quỹ tiền lương này không đưa vào chi phí mà lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp, đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng