Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1596 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT sản phẩm nhựa thông và các sản phẩm chế biến từ nhựa thông

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm nhựa thông và các sản phẩm được chế biến từ nhựa thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục II, Phần A, điểm 2.28 và điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng của sản phẩm nhựa thông và các sản phẩm chế biến từ nhựa thông như sau:

1. Nhựa thông và nhựa thông sơ chế do các tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Nhựa thông và nhựa thông sơ chế ở khâu kinh doanh thương mại bán ra áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

2. Tùng, hương, dầu không được chế biến từ nhựa thông ở khâu sản xuất, thương mại bán ra áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho rà soát lại để áp dụng đúng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại công văn này.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương