Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1582 TCT/TCCB
V/v góp ý kiến chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức lãnh đạo ngành thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Vụ Tổ chức cán bộ
 - Trung tâm BDCB&HTĐT - Học viện Tài chính

 

Tổng cục Thuế nhận được Tờ trình Bộ số 172/HVTC-TTBD ngày 06/4/2004 của Học viện Tài chính - Bộ Tài chính về việc mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức lãnh đạo ngành Kho Bạc, Thuế và Hải quan năm 2004.

Căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công chức ngành Thuế; sau khi xem xét nội dung chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức do Học viện Tài chính xây dựng, để bảo đảm hiệu quả cao, thiết thực với công tác chuyên môn của từng đối tượng bồi dưỡng, Tổng cục Thuế có một số ý kiến về chương trình bồi dưỡng đối với khoá học trên như sau:

1/ Về đối tượng bồi dưỡng:

Cần chia ra 2 loại cán bộ: Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Phòng thuộc Cục Thuế. Vì hai đối tượng này có sự đòi hỏi về năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý khác nhau.

Kỹ năng chuyên sâu đối với Lãnh đạo Cục (Cục trưởng, Phó Cục trưởng) phải tập trung vào kỹ năng quản lý và điều hành đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Còn kỹ năng chuyên sâu đối với Lãnh đạo phòng thuộc Cục Thuế là tập trung vào kỹ năng xử lý những vấn đề thực tiễn về thuế. Với mỗi đối tượng phải xây dựng được nội dung trọng tâm cần bồi dưỡng thích hợp.

Vì vậy, Học viện nên tổ chức thành 2 lớp: 1 lớp cho công chức Lãnh đạo Cục Thuế (Cục trưởng, Phó Cục trưởng), 1 lớp cho công chức Lãnh đạo phòng thuộc Cục.

2/ Về chương trình, nội dung bồi dưỡng:

2.1/ Lớp bồi dưỡng cho công chức lãnh đạo Cục Thuế:

Cần tập trung đi sâu vào kỹ năng quản lý và điều hành cơ quan Thuế.

Bổ sung thêm chuyên đề: “ Xây dựng cơ quan Thuế trong sạch, vững mạnh”. Chuyên đề này nhằm bồi dưỡng cho Lãnh đạo Cục Thuế những kỹ năng, những công việc và các yêu cầu đối với một người lãnh đạo Cục Thuế để bảo đảm xây dựng cơ quan Thuế trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuyên đề này Tổng cục Thuế đã biên soạn phục vụ cho lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ngành thuế.

2.2/ Lớp bồi dưỡng cho công chức Lãnh đạo phòng thuộc Cục:

Nên tập trung đi sâu vào các chuyên đề về thuế.

Chuyên đề kỹ năng điều hành chỉ ở mức độ nhất định.

2.3/ Một số nội dung về quản lý thuế trong chương trình chưa chính xác. Cụ thể: Chuyên đề 8 về cải cách hành chính thuế: Nội dung vừa thiếu, lại vừa thừa đối với đối tượng là công chức lãnh đạo, một số chỗ chưa rõ ràng (VD: qui trình quản lý thuế không chỉ là thủ tục mua hoá đơn và thủ tục cấp mã số thuế; Nguyên tắc quản lý theo hướng cải cách không phải là theo đối tượng...).

Trên đây là một số ý kiến về chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức lãnh đạo ngành Thuế, Tổng cục Thuế xin gửi Quý Vụ và Quý Học viện để nghiên cứu điều chỉnh phù hợp và phối hợp thực hiện./.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Văn Ninh