Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1580 TCT/DNNN
V/v nộp thuế GTGT và thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2251/VPCP-QTTV ngày 10 tháng 05 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về thuế đối với Khách sạn La Thành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ du lịch chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ thì Khách sạn La Thành là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị - Tài vụ Văn phòng Chính phủ.

Trên cơ sở thoả thuận giữa Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ về Quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu của Văn phòng Chính phủ, đồng thời đảm bảo sự thống nhất trong quản lý tài chính giữa các đơn vị sự nghiệp có thu của Văn phòng Chính phủ và để thuận tiện cho công tác quản lý thu thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn Khách sạn La Thành thực hiện nộp thuế vào ngân sách Nhà nước như sau:

- Khách sạn La Thành được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Tỷ lệ giá trị gia tăng ấn định là 25% trên đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ (mức thuế phải nộp tương đương 2,5 doanh thu kinh doanh dịch vụ).

- Khách sạn La Thành nộp thuế TNDN theo mức ấn định là 3,5% trên doanh thu kinh doanh dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Chính phủ được biết và chỉ đạo Khách sạn La Thành thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc